News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    16

    2019
Rozliczenie cudzoziemca bez PESELu za rok 2018

Rozliczenie cudzoziemca bez PESELu za rok 2018

Tysiące pracodawców zatrudniających osoby z zagranicy ma problem z ich rozliczeniem za 2018 rok bez numeru PESEL. Z pomocą przychodzi Zespół Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i JPK (15), Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

W informacji PIT-11 za 2018 rok, w przypadku braku identyfikatorów podatkowych, w polu NIP pracownika należy wpisać 9999999999. Uzupełniona w ten sposób deklaracja zostanie przyjęta przez system e-deklaracje Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z art.7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, w rejestrze PESEL gromadzone są dane między innymi cudzoziemców zamieszkujących terytorium Polski. W art 41. ww. Ustawy wskazano, iż cudzoziemiec, w tym niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej lub członek rodziny takiego cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wskazując termin takiego zameldowania liczony od dnia przybycia do takiego miejsca.

W myśl art.10 ust.1 pkt 9 ustawy o ewidencji ludności, rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały oraz czasowy cudzoziemca, co pociąga za sobą nadanie numeru PESEL.

Art. 11 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, płatnicy oraz inkasenci są zobowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są zobowiązane organy podatkowe lub celne.

W świetle powyższych przepisów, płatnicy zatrudniający obcokrajowców są zobowiązani do podawania podczas wysyłki informacji o przychodach numeru PESEL osoby, dla której została ona wystawiona.