News/Blog

News/Blog

  • luty

    15

    2018
Zezwolenia na pobyt w Polsce dla cudzoziemców – nowe zasady

Zezwolenia na pobyt w Polsce dla cudzoziemców – nowe zasady

W miniony poniedziałek wszystkie urzędy wojewódzkie w Polsce wprowadziły nowe wzory wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, zmieniając także niektóre zasady ich udzielania.

12.02.2018 roku wprowadzono kluczowe zmiany odnośnie składania wniosków na zezwolenie na pobyt czasowy. Rozporządzenie wprowadziło nowe wzory wniosków, które dostępne są na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Niestosowanie nowych formularzy skutkować będzie brakiem możliwości wszczęcia postępowania, w konsekwencji czego cudzoziemiec nie będzie mógł otrzymać pieczątki stanowiącej potwierdzenie złożenia wniosku. W konsekwencji, termin uzyskania decyzji ulegnie znaczącemu przedłużeniu.

Nowy formularz zawiera dodatkowo nowy główny cel pobytu, jakim jest przedłużenie wykonywania prac sezonowych. Jako że wnioskodawcy mający zamiast przedłużyć zezwolenie mogą znajdować się poza terytorium Polski, tego typu wniosek może złożyć członek rodziny cudzoziemca wskazując miejsce zamierzonego pobytu wnioskodawcy.

Zmiany zostały wprowadzone także dla osób składających wniosek ze względu na wykonywanie pracy. Obowiązkowy załącznik nr 1 wypełniany przez pracodawców został rozwinięty o oświadczenie o niekaralności za przestępstwa oraz wykroczenia. Będzie on składany przez podmioty powierzające pracę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wprowadza również regulacje odnośnie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i pobytu cudzoziemców w Polsce w celu korzystania z mobilności, które należy składać na nowych, osobnych formularzach.