News/Blog

News/Blog

 • maj

  6

  2022
Obywatele Ukrainy dostają swoje numery PESEL

Obywatele Ukrainy dostają swoje numery PESEL

Dzisiejsza sytuacja na świecie jest niespokojna. Wschodni sąsiedzi Polski są zmuszeni uciekać ze swojego kraju, dlatego polski rząd postanowił im pomóc.

Pomoc dla uchodźców

Rośnie liczba osób uciekających do Polski przed wojną na Ukrainie. Polski rząd chcąc wyjść naprzeciw uchodźcom przywykającym zza zagranicy, wprowadził zmiany w prawie, które mają ułatwić im życie w naszym kraju. W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 12 marca 2022 roku. Mówi ona o pomocy obywatelom Ukrainy, których terytorium stało się miejscem konfliktu zbrojnego. Regulacje prawne, które wprowadza ustawa, dotyczą:

 • legalizacji pobytu;
 • możliwości uzyskania numeru PESEL;
 • prawa do świadczeń finansowych oraz medycznych;
 • możliwości edukacji;
 • prawa do podjęcia pracy;
 • prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pobyt Ukraińców na terenie kraju, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 roku, zgodnie z przepisami, jest legalny przez 18 miesięcy. Jak mogą oni otrzymać numer PESEL? Złożyć oni muszą odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta, w zależności od miejsca, gdzie aktualnie przebywają. W nim powinny znaleźć się takie dane jak:

 • Imię lub imiona;
 • Nazwisko;
 • Unikalny numer ewidencyjny, który nadawany jest przez organ ukraiński;
 • Obywatelstwo;
 • Data urodzenia;
 • Miejsce urodzenia;
 • Kraj urodzenia;
 • Płeć:
 • Datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Datę złożenia wniosku;
 • Adnotację, czy odciski palców zostały pobrane;
 • Adnotację urzędnika o wyniku lub przyczynie braku weryfikacji z rejestrem obywateli Ukrainy, który prowadzony jest przez straż graniczną;
 • Informację o tym, czy dana osoba faktycznie sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem; wskazanie pokrewieństwa, jeśli takowe istnieje, a jeśli go nie ma, jaka relacja łączy osobę dorosłą i dziecko;
 • Oświadczenie, które będzie zawierać potwierdzenie o przybyciu do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy na terenie, której prowadzone są działania wojenne;
 • Oświadczenie, w którym zawarta zostanie informacja o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z kraju, w którym panuje wojna;
 • Oświadczenie o prawdziwości danych, które zostały zawarte we wniosku oraz klauzulę o świadomości karnej, gdy na jaw wyjdzie jakieś oszustwo;
 • Własnoręczny podpis lub notatkę, dlaczego nie został złożony, którą wypisuje urzędnik gminy;

Jeśli o numer PESEL stara się osoba małoletnia, we wniosku dodatkowo powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • imię matki;
 • nazwisko matki;
 • imię ojca;
 • nazwisko ojca;
 • numery PESEL rodziców, jeśli te są znane;
 • własnoręczny podpis osoby, która ukończyła 12 rok życia, lub notatka, dlaczego go brakuje.

Razem z wnioskiem zostaną pobrane odciski palców. Dodatkowo trzeba dołączyć do niego fotografie. Powinna ona być zrobiona w kolorze i mieć wymiary 34×45 mm. Są do niej również inne wymogi, którymi są:

 • brak nakrycia głowy;
 • brak okularów z ciemnymi szkłami;
 • twarzy nie można przysłaniać włosami, aby brwi i oczy były widoczne;
 • osoba powinna patrzeć się na wprost.

Taką fotografię może nieodpłatnie wykonać Urząd Gminy. Każdy obywatel składający wniosek o numer PESEL zostanie poproszony o swoje odciski palców Jest jednak kilka wyjątków:

 • dzieci przed ukończeniem 12 roku życia;
 • osoby, od których fizycznie nie ma możliwości pobrania odcisków palców.

Każdy składany wniosek, weryfikowany będzie innym dokumentem, który potwierdza tożsamość. Takimi dokumentami jest paszport, prawo jazdy, nawet nie unieważnione, czy Karta Polaka, a przypadku dzieci to akt urodzenia. Warto również tutaj wspomnieć, że każdy obywatel Ukrainy, który zdecydował się o złożenie wniosku na PESEL, automatycznie wyraża zgodę na profil zaufany. Pomocne może okazać się to w przyszłości w sprawach medycznych lub urzędowych. Minister Cyfryzacji udostępnił wnioski o nadaniu numer PESEL.